right_content_bg

Meerjarenbeleid

Meerjarenbeleids plan 2016-2020 Stichting Vrienden van SGL


Inleiding

Stichting Vrienden van SGL is een stichting die zich met hart en ziel inzet voor de cliënten van SGL. De stichting zamelt geld in om projecten voor cliënten van SGL mogelijk te maken die niet uit de financiële middelen van SGL betaald kunnen worden.

Missie
Het doel van de stichting is het aantrekken  en bewaren van financiële middelen en te bestemmen ten behoeve van de cliënten van de stichting SGL.

Stichting Vrienden voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-status:

  • Stichting Vrienden zet zich in voor het algemeen belang.
  • Stichting Vrienden maakt geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.
  • De personen die direct betrokken zijn bij de Stichting Vrienden, voldoen aan de gestelde integriteitseisen.
  • De bestuurder van de Stichting Vrienden kan niet over het vermogen van de Stichting beschikken, alsof het zijn eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • Stichting Vrienden houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting.
  • De functie van de bestuursleden van de Stichting Vrienden is onbezoldigd.
    De beloning voor bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding.
  • Stichting Vrienden actualiseert het meerjarenbeleidsplan.

Visie
De stichting geeft er de voorkeur aan om zo veel als mogelijk (financieel) kleinere verzoeken te honoreren, om zodoende een zo groot mogelijke doelgroep binnen SGL te kunnen bereiken.  Een voorbeeld hiervan is een kerstviering die wordt georganiseerd door een vrijwilliger voor een 15-tal cliënten of een bezoek aan een toneelvoorstel special voor cliënten met Parkinson. Als de bedragen waarom verzocht wordt groter zijn, dan is de stichting bereid als co-financier op te treden, zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een voertuig of een tuinkas.

Financieel beleid
Het uitgangspunt voor het financiële beleid 2016-2020 is dat voor elk ingediend project dat de stichting van een bijdrage wil voorzien er ook een externe inkomende financiering (fondsen, giften en dergelijke) beschikbaar is. De stichting geeft er de voorkeur aan om zo veel als mogelijk kleinere verzoeken en initiatieven  te honoreren. Bij de grotere aanvragen (> 1.000 euro) verwacht de stichting een cofinanciering uit andere bronnen. Naast het toekennen uit de reguliere inkomsten van de stichting is de stichting ook bereid om voor een bijzonder initiatief een fondsenwerving op te starten.

De stichting beschikt over een eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt indien noodzakelijk  ter beschikking gesteld aan ingediende projecten met een uitzonderlijke karakter, dus zonder dat er meteen gelden voor zijn geworven. De gelden moeten binnen een afgebakende tijd  (1 jaar) worden terug geworven ten gunste van het eigen vermogen.